Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

I. PREAMBULUM

Jelen adatvédelmi nyilatkozat alapja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelete.

Alábbi adatvédelmi nyilatkozat alapját szolgáló Európai Unió által kiadott rendelet ezen a linken érhető el: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU

Az ÁGM Inside Word Kft (1053 Budapest, Képíró u. 9.), mint az insidewordnyelviskola.hu oldal tulajdonosa, kiemelten fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, melyek különösen:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

1998. évi személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. tv.;

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);

2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

Adatkezelési alapfogalmak

személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet;

különleges adat:

*a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra,

*az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is;

adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik;

nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;

adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

adatzárolás: az adatok továbbításának, megismerésének, nyilvánosságra hozatalának, átalakításának, megváltoztatásának, megsemmisítésének, törlésének, összekapcsolásának vagy összehangolásának és felhasználásának véglegesen vagy meghatározott időre történő lehetetlenné tétele;

adatmegsemmisítés: az adatok vagy az azokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;

harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely, vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény, vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete, elrendeli.

Az ÁGM Inside Word Kft. csak és kizárólag személyes adatokat tárol és kezel.

Különleges adat akkor kezelhető, ha az adatkezeléshez az érintett írásban hozzájárul, vagy törvény elrendeli.

Különleges adatokat az ÁGM Inside Word Kft. semmilyen körülmények között nem kér be és nem tart nyilván.

II. SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE AZ ÁGM INSIDE WORD KFT-NÉL

Az ÁGM Inside Word Kft., mint adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében az adatfeldolgozó, gondoskodik az adatok biztonságáról, megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Ezek a következők:

1. Az ÁGM Inside Word Kft, mint adatkezelő célja (a továbbiakban, mint adatkezelő), hogy tevékenysége során ügyfelei, weboldalának látogatói személyes adatainak védelme során körültekintően járjon el, s hogy az érintett személyek információs önrendelkezési joga biztosítva legyen. Az adatkezelő vállalja, hogy weboldalának üzemeltetésével és szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a mindenkori hatályos jogi szabályozásnak. Az adatkezelő a személyes adatokat titkosan és biztonságosan kezeli és minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy az adatok védelme elérje a szükséges szintet.

2. Az ÁGM Inside Word Kft adatkezelése során személyes adatot:

Csak megfelelő előzetes tájékoztatással és belegyezéssel,

csak és kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, ill. amennyiben kell, úgy más jogszabályban meghatározott ideig,

csak a jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében tárol.

Személyes adatokat az érintett előzetes és határozott hozzájárulása nélkül az ÁGM Inside Word Kft. nem szolgáltat ki harmadik félnek, csak abban az esetben, valamint különböző adatkezeléseinket akkor kapcsoljuk össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

3. Az ÁGM Inside Word Kft., mint adatkezelő, a weboldalakon az önkéntesen megadott személyes adatokat, azok céljától függően, meghatározott ideig tárolja.

3.1. Hírlevél adatbázis

Amennyiben Ön e-mailben, vagy honlapunkon feliratkozott hírlevelünkre, vagy emailben hozzájárult, úgy az ÁGM Inside Word Kft. a hírlevél-adatbázisában csak és kizárólag az Ön által megadott adatokat – többek között: név, e-mailcím, telefon –, tárolja és kezeli, csak és kizárólag abból a célból, hogy a későbbiekben ajánlatokat küldhessen Önnek. Honlapunkon történt feliratkozás esetén tárolt és kezelt további adatok: felhasználói neve, az érintett jelszavának hash kódja, a regisztráció időpontja, regisztrációkori IP címe.

Harmadik félnek ezeket az adatokat semmilyen körülmények között nem szolgáltatjuk ki.

Hírlevelünkről bármikor leiratkozhat, amennyiben a későbbiekben nem kívánja azokat kapni. Ezt megteheti vagy a hírlevélben található linkkel, vagy a insideword@vallalatinyelvtanulas.hu  emailcímre küldött kéréssel. Ebben az esetben minden, a hírlevél-adatbázishoz kapott adatot, a kérést követően 72 órán belül törlünk.

3.2. Kapcsolatfelvétel, megrendelőlap kitöltése

Email útján, vagy a honlapon található űrlapokon küldött mindennemű adatot csak és kizárólag az adott ajánlatkérés vonatkozásában használjuk fel. Amennyiben az ajánlatkérésből nem születik megrendelés az ajánlat lejáratáig, úgy adatait töröljük adatbázisunkból.

Honlapunkon történt közvetlen, ill. ajánlatunkat követő megrendelés esetén a megrendelésben, illetve az utazási szerződésben megadott, azonosítására alkalmas személyes adatait, – mint. pl.: vezeték- és utónév, telefonszám, levelezési és e-mail cím, számlázási adatok, egyéb személyes igények, – a számviteli- és adószabályoknak megfelelően tároljuk és kezeljük. Az érzékeny adatok (például: különleges táplálkozási követelmények), a megrendelés megvalósulása után visszavonhatatlanul törlésre kerülnek. A számlázási adatokkal kapcsolatos adatkezelés, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig kötelező. E jogszabályt figyelembe véve, az ÁGM Inside Word Kft. adatait megsemmisíti, a megrendeléstől számított 8. év végén, legkésőbb december 31-én. Peres ügyek esetén ez az időpont kitolódhat, maximum a peres ügy lezárultáig.

Jelen dokumentum aláírásával Ön engedélyt ad az ÁGM Inside Word Kft-nek, hogy fotókat és videót készítsen Önről. Ezeket az ÁGM Inside Word Kft. csak és kizárólag saját marketing céljaira, eseményjelentésre, további ajánlatok készítéséhez használ fel, határozatlan időre. Kizárólag olyan fotókat és videókat jelenítünk meg anyagainkban, amelyek nem sértik az Ön személyiségi jogait. Ha nem szeretne fényképeket és filmeket megjeleníteni, akkor Ön bármikor kapcsolatba léphet velünk: insideword@vallalatinyelvtanulas.hu.

3.3. Linkek a www.insidewordnyelviskola.hu oldalról vagy hírlevelünkről más oldalakra

Az ÁGM Inside Word Kft. által nyújtott linkek (honlapunkról, ajánlataink, hírlevelünk vagy emailen keresztül) más weboldalakra mutató linkeket is tartalmazhatnak. Az ÁGM Inside Word Kft. nem felelős más weboldalakon megadott adatokért. Az EU-GDPR-nek megfelelően a külső partnervállalatok is kötelesek cselekedni, a végrehajtás azonban minden egyes vállalatnál egyedülálló. Adatvédelmi irányelveink kizárólag az általunk felügyelt adatokra vonatkoznak.

4. Cookie-k és Social platformok

4.1. Cookie-k

Weboldalunk cookie-kat alkalmazhat. A cookie-k olyan text formátumú adatfájlok, melyek a böngészője által, saját merevlemezén tárolódnak. Tartalmuk kiterjed az Ön által látogatott és keresett weblapokra és hirdetésekre. A cookie-k ugyanakkor nem tartalmaznak személyes jellegű adatokat, úgy, mint nevet, címet, e-mail címet, stb. A cookie-t az oldal látogatója használja, például, hogy jogosultságot kapjon egy oldal információit megtekinteni. Nincs szükség különleges beállításokra a böngészőjének ahhoz, hogy cookie-kat tudjon a számítógépére letölteni. Alapbeállítás esetén a böngészője fogadni fogja a cookie-kat, és egy listán tárolja őket (pl. az „Ideiglenesen letöltött internet fájlok”), mivel az semmiféle kockázati tényezővel nem jár. Amennyiben nem szeretné, hogy a Wine a’More Kft., és a szerződött szolgáltatói és partnerei cookie-kat alkalmazzanak, úgy inaktíválja azok fogadását a Web-böngészőjében. További információkat talál erről saját böngészőjének súgójában. Amennyiben fogadja a cookie-kat, azok 30 napig az Ön számítógépén kerülnek eltárolásra, hacsak Ön nem törli azokat már korábban. Figyelmeztetjük azonban, hogy a cookie-k használatának mellőzése a Web-oldalunk korlátozott működését vonhatja maga után. Partnerünk, a Google hírdetései egyéni, felhasználóként eltérő kiszolgálása érdekében az ön számítógépén ún. Cookie-ket helyez el és olvas vissza. Egy későbbi látogatás alkalmával a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van egyeztetni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag az oldallal releváns tartalom tekintetében. Így ha weboldalunkról elhagyja, egyéb weboldalon is találkozhat hirdetéseinkkel. A Cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében azok kezelését.

A Google által használt sütiket a http://www.google.hu/privacy_ads.html címen is le lehet tiltani.

4.2. Facebook

A weboldalunkba a Facebook, (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA) beépülő moduljai integrálódnak. Ezek a pluginek a Facebook logo vagy a Like-Button helyén találhatóak. Ezekről bővebben itt olvashat:: http://developers.facebook.com/docs/plugins. Amikor weboldalunkat meglátogatja, a böngésző és a Facebook szerver közötti közvetlen kapcsolatot a plugin hozza létre, ezáltal a Facebook megkapja, hogy az Ön IP-címével meglátogatta honlapjainkat. Ha rákattint a „Like” gombra a Facebook-fiókodba bejelentkezéskor, honlapunk tartalmát összekapcsolhatja a Facebook-fiókjával. Ezáltal a Facebook társíthatja honlapunk látogatását a Facebook-fiókjába. Kérjük vegye figyelembe, hogy nem kapunk információt a továbbított adatok tartalmáról, valamint a Facebook használatáról. További információkért kérjük, ellenőrizze a Facebook adatvédelmi irányelveit: http://de-de.facebook.com/policy.php Ha nem szeretné, hogy a Facebook hozzásegítse honlapjainak látogatását a Facebook-fiókjához, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook-fiókjából.

4.3. LinkedIn (Megosztás gomb)

Weboldalunk tartalmaz linkeket a LinkedIn közösségi hálózatban vagy a LinkedIn Corporation, (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok) (a továbbiakban: LinkedIn). Felismeri a LinkedIn pluginjait a megfelelő logóval, „Javascript gombbal”. Felhívjuk figyelmét, hogy ha felkeresi honlapunkat, a plugin kapcsolatot hoz létre az Ön internetes böngészője és a LinkedIn kiszolgáló között. A LinkedIn-t tájékoztatják arról, hogy webhelyünket az Ön IP-címével meglátogattuk. Ha rákattint a LinkedIn „Ajánlott gombjára” és egyidejűleg a LinkedIn-fiókjába bejelentkezik, lehetősége nyílik arra, hogy webhelyünkről a profilunkat a LinkedIn profil profiloldalára kösse. Ennek során Ön engedélyezi a LinkedIn számára, hogy hozzárendelje weboldalunk látogatását Önhöz vagy felhasználói fiókjához. Felhívjuk figyelmét, hogy cégünk nem szerez tudomást a benyújtott adatok tartalmáról és a LinkedIn használatáról. Az adatok és jogi lehetőségeinek gyűjtésével, valamint a beállítási lehetőségekkel kapcsolatos további részletek: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

4.5. Youtube

Webhelyünk tartalmazza a Google által üzemeltetett YouTube webhely pluginjeit. A weboldal üzemeltetője a YouTube, (LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA) Ha meglátogatja YouTube-bővítményeink egyikét, akkor a YouTube szervereire fog csatlakozni. A YouTube-szerver tájékoztatást kap arról, hogy mely oldalainkat látogatta meg. Ha YouTube-fiókjába bejelentkezett, a YouTube lehetővé teszi, hogy a böngészési viselkedést közvetlenül a személyes profiljához társítsa. Ezt megakadályozhatja a YouTube-fiókból történő bejelentkezéssel. A felhasználói adatok kezelésével kapcsolatos további információkért nézze meg a YouTube adatvédelmi irányelveit a következő címen: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy

5. Információadás a tárolt adatokról

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. Kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg a személyes adatait. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban, közérthető formában megadni a tájékoztatást. E tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A személyes adatot törölni kell, ha kezelése jogellenes, ha az érintett kéri, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez, az adatkezelés céljára való tekintettel, az érintett jogos érdekét nem sérti. Az adatok módosítását és törlését az insideword@vallalatinyelvtanulas.hu  címre írt e-mailben lehet kezdeményezni.

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót a felhasználók értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a felhasználó ráutaló magatartásossal elfogadja a hatályos módosított adatkezelési tájékoztatót.

A www.insidewordnyelviskola.hu weboldal tulajdonosa, mint adatkezelő az ÁGM Inside Word Kft.

ÁGM Inside Word Kft
Székhelye: ÁGM Inside Word Kft
+36 20 967 7902
Telephely: 1053 Képíró u. 9.
Telefon: +36 20 282 7607
Email: Insideword@vallalatinyelvtanulas.hu.hu
Cégjegyzékszám:11-09-009570
Adatvédelmi tisztségviselő nincs kinevezve. Az adatkezelésre jogosult személy az ÁGM Inside Word Kft. mindenkori vezető tisztségviselője

A www.insidewordnyelviskola.hu weboldal üzemeltetője:
Info 4 Bt., 2083 Solymár, Terstyánszky u. 47/a
Tel: 06 20 2109274

Jogorvoslati igényével illetve panasz bejelentés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) fordulhat az alábbi elérhetőségeken:

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu
Feliratkozás megerősítése Hírlevélre
Köszönjük, hogy megújítja feliratkozását hírleveleinkre. Kérjük adja meg adatait.